Statut Towarzystwa

STATUT

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Psychodietetyki” (dalej „Towarzystwo) i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( j.t. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 

Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony. 

§ 3. 

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Dla realizacji swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wrocław. 

§ 4. 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 przy obecności 1/2 ogólnej liczby członków. 

§ 5. 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

§ 6. 

Towarzystwo może używać pieczęci i znaku graficznego (logo) oraz wywieszać szyldy. Wzór pieczęci, logo, szyldów ustala Zarząd w formie uchwały. 

§ 7. 

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. Pracownikiem lub podmiotem, któremu zlecone zostaną określone zadania może zostać także członek Towarzystwa o ile zakres pracy lub zlecenia nie wynika z obowiązków statutowych danego podmiotu jako członka Towarzystwa. 

 2. Towarzystwo może występować o fundusze na prowadzenie działalności statutowej do wszelkich instytucji i osób na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE TOWARZYSTWA 

§ 8. 

Celem Towarzystwa jest: 

 1. propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dziedziny psychodietetyki, rozumianej jako nauki zajmującej się psychologicznymi aspektami odżywiania się człowieka, 

 2. inicjowanie, przeprowadzanie i publikowanie oraz popieranie badań naukowych dotyczących teorii i praktyki w zakresie psychodietetyki, 

 3. upowszechnianie wiedzy z obszaru psychodietetyki dla dobra publicznego, 

 4. wspieranie wymiany doświadczeń i wspólnych działań dotyczących kwestii zawodowych członków Towarzystwa, 

 5. wspieranie członków Towarzystwa w zakresie poszerzania wiedzy z obszaru psychodietetyki, 

 6. wytyczanie standardów pracy specjalistów zajmujących się psychodietetyką. 

§ 9.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

 1. organizowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie roli psychologii w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych, 

 2. promowanie holistycznego podejścia w leczeniu nadwagi i otyłości oraz innych chorób dietozależnych wśród specjalistów zajmujących się tą problematyką, 

 3. organizowanie spotkań członków Towarzystwa służących wymianie doświadczenia z obszaru psychodietetyki, 

 4. organizacja konferencji naukowych upowszechniających wiedzę z dziedziny psychodietetyki, 

 5. promowanie psychodietetyki w mediach, na konferencjach i na różne inne sposoby, 

 6. wspieranie i promowanie inicjatyw członków Towarzystwa ukierunkowanych na rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru psychodietetyki, 

 7. współpraca z jednostkami naukowymi zajmującymi się prowadzeniem badań z obszaru psychodietetyki – współudział w prowadzeniu takich badań i upublicznianiu ich wyników, 

 8. tłumaczenie i publikowanie książek, czasopisma i materiałów z obszaru psychodietetyki, 

 9. współpraca z pokrewnymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami mająca na celu promocję i rozwój psychodietetyki, 

 10. formułowanie i promowanie standardów pracy specjalistów zajmujących się psychodietetyką, w tym w drodze dialogu naukowców i praktyków, 

 11. prowadzenie kampanii informacyjnej, promowanie szkoleń i wykładów dla specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zmianą zachowań zdrowotnych na temat tego, w jaki sposób w swojej praktyce mogą wykorzystywać wiedzę z obszaru psychodietetyki. 

 12. pozyskiwanie środków na wyżej wymienione działania. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10. 

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

 2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo. 

§ 11. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

 • członków zwyczajnych, 

 • członków wspierających, 

 • członków honorowych. 

§ 12. 

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która: 

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, 

 • daje rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Towarzystwa w zgodzie z prawem, 

 • akceptuje statutowe cele Towarzystwa, 

 • uzyskała pisemną rekomendację minimum dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, w tym jednego członka założyciela, 

 • ma wyższe lub podyplomowe wykształcenie i prawo wykonywania zawodu w dziedzinie/ dyscyplinie związanej ze zmianą zachowań zdrowotnych lub jest pracownikiem naukowym lub studentem tych dziedzin/ dyscyplin (listę dziedzin/dyscyplin ustala i dokonuje zmian Zarząd Towarzystwa w formie uchwały, którą następnie zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków. Pierwszą listę ustalają uczestnicy zebrania założycielskiego Towarzystwa), 

 • rozwija, upowszechnia lub wykorzystuje w swej pracy lub pracy klinicznej, naukowej czy dydaktycznej psychodietetykę, 

 • złożyła deklarację przystąpienia do Towarzystwa, 

 • została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa w poczet członków w formie uchwały. 

 1. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Towarzystwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

 2. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Towarzystwa. 

 3. Zarząd o decyzji dotyczącej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa powiadamia zainteresowanego pisemnie na adres wskazany w deklaracji przystąpienia. 

 4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie rozpoznaje najbliższe Walne Zebranie Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc merytoryczną, finansową, rzeczową lub usługową. 

 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela. 

 3. Członek wspierający nie jest obowiązany do opłacania składek członkowskich. 

 4. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Towarzystwa wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały. 

§ 14.

 1. Członkiem honorowym może być osoba o wybitnych zasługach dla Towarzystwa i szerzenia jego idei. 

 2. Nadanie godności członka honorowego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu. 

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo do: 

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Towarzystwa, 

 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa, 

 3. korzystania z pomocy organizacyjnej i merytorycznej Towarzystwa oraz wszelkich form jego działalności, 

 4. uczestniczenia w działaniach służących realizacji celów statutowych Towarzystwa, 

 5. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Towarzystwa. 

§ 16. 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

 1. godnego reprezentowania Towarzystwa oraz dbania o dobre imię, pozycję społeczną i interesy materialne Towarzystwa, 

 2. kształtowania i rozwijania koleżeńskich i przyjaznych więzi wśród członków Towarzystwa, 

 3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Towarzystwa, 

 4. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa oraz propagowania jego celów i działań, 

 5. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie, 

 6. udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz w posiedzeniach organów Towarzystwa, do których został wybrany, 

 7. aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa. 

§ 17.

 1. Członkowie wspierający i honorowi: 

 • mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa, 

 • zwolnieni są w obowiązku opłacania składek członkowskich, 

 • nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Towarzystwa. 

§ 18.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

 • śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej, zdolności prawnej lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu, 

 • wykluczenia z Towarzystwa i na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego: 

  • za działanie na szkodę Towarzystwa, 

  • w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, 

  • w przypadku nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Towarzystwa, 

  • wykluczenia z Towarzystwa na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, 

  • pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Towarzystwa . 

 1. W przypadku określonym w ust. 1 lit. c) i lit. e), orzeka Zarząd Towarzystwa, w przypadkach określonych w ust. 1 lit. d) Sąd Koleżeński, a w przypadku ust. 1 lit. f) Walne Zebranie Członków. Zarząd zawiadamia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania oraz termin odwołania. 

 2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały lub orzeczenia. Odwołanie rozpoznaje najbliższe Walne Zebranie Członków. 

 3. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osób, które utraciły członkostwo zwyczajne na podstawie ust. 1 lit. c) następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY TOWARZYSTWA 

§ 19. 

Organami Towarzystwa są: 

 • Walne Zebranie Członków, 

 • Zarząd Towarzystwa 

 • Komisja Rewizyjna 

 • Sąd Koleżeński 

§ 20.

 1. Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego powołuje się na okres wspólnej 3 letniej kadencji, a ich wybór i odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Powołanie tej samej osoby do danego organu Towarzystwa jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż 3 lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji danego organu. 

 2. W przypadku zmniejszenia w okresie kadencji składu danego organu Towarzystwa poniżej określonego w statucie minimum, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Mandat członka danego organu, powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków danego organu. 

 3. Mandat członka danego organu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w danym organie. Mandat członka danego organu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu danego organu. 

§ 21.

 1. Uchwały organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby ich członków, w głosowaniu jawnym, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Na podstawie uchwały pełnego składu danego organu może on podejmować uchwały w głosowaniu tajnym również w innych sprawach. 

 2. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego danego organu. 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 22.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami i na tle ich działalności w Towarzystwie. 

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

 3. Zwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako zebranie sprawozdawcze i co 3 lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze. 

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

 • z własnej inicjatywy, 

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

 • na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. 

 1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien zawierać proponowany porządek obrad. 

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad problemami, w sprawach których zostało zwołane. 

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym artykule, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub pisemnego wniosku 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

 4. miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd, a w przypadku określonym w ust. 7 Komisja Rewizyjna, zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia listem poleconym, lub przesyłką nadaną pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

 5. Każdorazowo ustala się dwa terminy Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie jeżeli będzie na nim obecnych co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Jeżeli w pierwszym terminie nie będzie obecna wymagana liczba członków, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków. 

§ 23. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 1. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa, 

 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, 

 3. Podejmuje uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 

 4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i ich odwołanie, 

 5. Zatwierdzanie Kodeksu etycznego obowiązującego członków Towarzystwa, 

 6. Orzekanie w sprawach odwołań od decyzji komisji powoływanych przez Zarząd oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

 7. Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu, 

 8. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa, 

 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, 

 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

 11. Podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów. 

§ 24. 

W Walnym Zebraniu członków Towarzystwa udział biorą: 

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

 2. z głosem doradczym- członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone. 

§ 25. 

 1. Walne Zebranie członków Towarzystwa podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania- w każdym przypadku zwykłą większością. 

 2. Zasady zwoływania obrad w drugim terminie określone są w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu członków. Jednakże zwołanie Walnego Zebrania powinno nastąpić nie później niż 30 dni po terminie pierwszego. 

 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest: 

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Towarzystwa, 

 • udzielanie członkom organów Towarzystwa absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

 • inne sprawy ujęte w porządku obrad. 

 

ZARZĄD 

§ 26. 

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa. 

 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z prawem, niniejszym statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

 3. Zarząd składa się z 3 do 5 członków: Prezesa i Wiceprezesów. 

 4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala uchwałą Walne Zebranie Członków. Wyboru Zarządu pierwszej kadencji i liczbę członków Zarządu pierwszej kadencji dokonuje zebranie założycielskie Towarzystwa. 

 5. Członek Zarządu nie może pełnić innych funkcji w organach Towarzystwa . 

 6. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku: 

 • ustania członkostwa w Towarzystwie, 

 • zrzeczenia się funkcji, 

 • odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków. 

§ 27. 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

§ 28. 

Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa, w tym zaciągania zobowiązań upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

§ 29. 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

 1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, 

 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

 3. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

 4. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Towarzystwa, 

 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, 

 6. składanie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności, 

 7. zarządzanie majątkiem Towarzystwa, 

 8. uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa, 

 9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

 10. utworzenie i organizacja biura Towarzystwa oraz zatrudnianie pracowników, 

 11. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Towarzystwa. 

 12. występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję w organach Towarzystwa. 

§ 30.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, z zastrzeżeniem § 33 pkt 7. 

§ 31. 

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

 3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków. Wyboru Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji dokonuje zebranie założycielskie Towarzystwa. 

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z członkami Zarządu, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia. 

 5. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innej funkcji w organach Towarzystwa. 

§ 33.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

 2. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu Członków, 

 3. prawo żądania wyjaśnień z podejmowanych działań Zarządu, 

 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności, 

 5. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 

 6. prawo zwołania Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa i niniejszym Statucie, 

 7. prawo zwołania posiedzenia Zarządu w sytuacji, kiedy widzi taką potrzebę, a Zarząd nie wyraża woli zwołania posiedzenia, 

 8. reprezentowanie Towarzystwa w sprawach umów pomiędzy Towarzystwem a członkiem Zarządu. 

§ 34.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 35.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. 

 2. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Wyboru Sądu Koleżeńskiego pierwszej kadencji dokonuje zebranie założycielskie Towarzystwa. 

§ 36.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa, jego członków oraz sporów między członkami a organami Towarzystwa. 

§ 37.

Sąd zbiera się na pisemny wniosek Zarządu lub członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku. 

§ 38.

Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkim członkom na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

§ 39.

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania Członków w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3. 

§ 40.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie. 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA

§ 41.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. 

 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

§ 42.

Źródłami powstania majątku Towarzystwa Psychodietetyki są: 

 1. składki członkowskie, 

 2. dochody z majątku Towarzystwa i innych składników będących w używaniu przez Towarzystwo, 

 3. wpływy z działalności statutowej, 

 4. dotacje, 

 5. darowizny, zapisy i spadki, 

 6. środki otrzymane od sponsorów. 

§ 43.

Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki od miesiąca, w którym zostali przyjęci do Towarzystwa. 

§ 44.

 1. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 2. Rokiem obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy. 

§ 45.

Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają następujące czynności Zarządu majątkiem: 

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, 

 2. nabycie, objęcie, zbycie udziałów lub akcji w spółce, 

 3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

 4. rozporządzenie składnikiem majątku Towarzystwa o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość w wyniku pojedynczej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, 

 5. przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 46.

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 

 2. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków. 

 

§ 47.

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa. 

 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Towarzystwa, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów. 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( j.t. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).