O Towarzystwie

towarzystwo psychodietetyki

O TOWARZYSTWIE

Towarzystwo Psychodietetyki stanowi zrzeszenie specjalistów i studentów dyscyplin związanych ze zmianą zachowań zdrowotnych, którego celem jest propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dziedziny psychodietetyki, rozumianej jako nauki łączącej ze sobą wiedzę medyczną i psychologiczną na temat żywienia i zdrowia człowieka.

CELE TOWARZYSTWA

 • Działalność Towarzystwa Psychodietetyki skupia się na upowszechnianiu wiedzy z psychodietetyki dla dobra publicznego.
 • Ważnym celem Towarzystwa Psychodietetyki jest wspieranie jego członków, poprzez integrowanie środowiska osób zajmujących się psychodietetyką, a mianowicie stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między nimi i podejmowania wspólnych działań.
 • Towarzystwo Psychodietetyki ma także na celu wytyczanie standardów pracy specjalistów zajmujących się psychodietetyką i propagowanie metod pracy zgodnych z wiedzą naukową i kodeksem etycznym.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

Swoje cele Towarzystwo Psychodietetyki realizuje poprzez:

 • promowanie holistycznego podejścia w leczeniu nadwagi i otyłości oraz innych chorób dietozależnych wśród specjalistów zajmujących się tą problematyką,
 • organizowanie spotkań członków Towarzystwa służących wymianie doświadczenia z obszaru psychodietetyki,
 • organizację szkoleń, zjazdów i konferencji naukowych upowszechniających wiedzę z dziedziny psychodietetyki,
 • promowanie psychodietetyki w mediach, na konferencjach i na różne inne sposoby,
 • wspieranie i promowanie inicjatyw członków Towarzystwa ukierunkowanych na rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru psychodietetyki,
 • współpracę z jednostkami naukowymi zajmującymi się prowadzeniem badań z obszaru psychodietetyki – współudział w prowadzeniu takich badań i upublicznianiu ich wyników,
 • upowszechnianie materiałów edukacyjnych z psychodietetyki (np. tłumaczenie i publikowanie książek, czasopisma i materiałów z obszaru psychodietetyki)
 • współpracę z pokrewnymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami mająca na celu promocję i rozwój psychodietetyki,
 • formułowanie i promowanie standardów pracy specjalistów zajmujących się psychodietetyką, w tym w drodze dialogu naukowców i praktyków,
 • prowadzenie kampanii informacyjnej, promowanie szkoleń i wykładów dla specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zmianą zachowań zdrowotnych na temat tego, w jaki sposób w swojej praktyce mogą wykorzystywać wiedzę z obszaru psychodietetyki.
 • pozyskiwanie środków na wyżej wymienione działania.