Organy Towarzystwa

Towarzystwo Psychodietetyki posiada następujące organy:

Organy Towarzystwa

Walne Zebranie Członków

Głównym celem Walnego Zebrania Członków Towarzystwa jest uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności Towarzystwa. W Walnym Zebraniu członków Towarzystwa udział biorą: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone. Szczegółowe kompetencje Walnego Zebrania Członków precyzuje Statut Towarzystwa. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd. Zasady zwoływania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków precyzuje Statut Towarzystwa Psychodietetyki.

Zarząd Towarzystwa

Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z prawem, zapisanym w Statucie i uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Skład Zarządu Towarzystwa Psychodietetyki:

  • Prezes Towarzystwa: dr Anna Januszewicz
  • Wiceprezes Towarzystwa: mgr Magdalena Jarzębowska
  • Wiceprezes Towarzystwa: mgr Marcin Pieczyński

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jako organ Towarzystwa powołany do sprawowania kontroli nad jego działalnością, składa się z 3 członków:

  • mgr Marta Gierlach
  • mgr Martyna Olko
  • mgr Monika Klimczak

Sąd Koleżeński

Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa, jego członków oraz sporów między członkami a organami Towarzystwa.
Sąd koleżeński reprezentują:

  • mgr Jolanta Zachara
  • mgr Agata Klakočar
  • mgr Karolina Horodyska